ВУЗ ШАГ

Нікопольська школа № 16

 

html counterсчетчик посетителей сайта

Створення та використання електронних посібників у навчальному процесі

У статті розглянуто актуальне питання розробка електронного посібника «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики (2-3 кл.)». Визначено вимоги до структурної організації навчального електронного посібника, особливості викладання інформатики в початкових класах за новим Державним стандартом, проаналізовано переваги та недоліки їх використання у навчальному процесі. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена потребами у застосуванні інформаційно-комунікаційних технологій у сучасному навчальному процесі.

Постановка проблеми у загальному вигляді. Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання є одним з пріоритетних напрямків розвитку освіти, забезпечення її доступності та ефективності. За новим Державним стандартом початкової школи, починаючи з нового навчального року передбачається вивчення інформатики з 2 класу згідно Програми (інваріантна складова з 2013-2014 н.р.)  «Сходинки до інформатики 2-4 класи загальноосвітніх навчальних закладів». У зв’язку з цим змінюються вимоги до підготовки педагогів початкової школи. Таким чином виникає проблема, як найефективніше організувати викладання інформатики в початкових класах вчителями, які не є фахівцями з  інформатики,  підвищити пізнавальну активність школярів, урізноманітнити їх  процес навчання. Досягнення цієї мети передбачає розробку та використання в навчальному процесі електронні засоби навчання [2, c. 22].

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій, аспекти інформатизації навчання, створення та використання електронних засобів було висвітлено у працях знаних науковців: А.І. Башмакова, В.П. Вембера, Л.Є. Гризун, Р.С. Гурін,  В. І. Грищенко,М.І. Жалдака, М.Ю. Кадемія, Л.Х. Занутдінової, Ю.С. Рамського, В.Г. Редько.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Результати впровадження електронних посібників в навчальний процес показують, що потрібно вивчати досвід їх використання. Не достатньо вирішеним є питання активізації учнів початкових класів на роботу. Дитині повинна подобатись їй діяльність і вона повинна бути їй доступна.

Постановка завдання. Метою статті є визначити педагогічні умови розробки електронного посібника з інформатики для початкових класах та  використання в освітньому процесі для урізноманітнення навчання.

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день розроблено велику кількість електронних посібників із різних предметів, які є зручними для використання, як для вчителя так і для учнів в навчальному процесі.

Я постараюсь викласти логічні пункти, як можна створити електронний посібник. Розглянемо це на конкретному прикладі. Спочатку потрібно встановити тему, яка має бути висвітлена в посібнику. Отже мета,  створити електронний посібник з інформатики на тему «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики в початкових класах».

Робота над посібником проводилась в декілька етапів.  На першому етапі  визначалась бібліографія з  теми роботи, здійснювався аналіз джерел і узагальнення матеріалу.   Другий етап  був присвячений розробці  структури посібника.   Третій етап. Робота із середовищем програмного забезпечення Блокнот. Четвертий етап. Розробка дизайну, створення основних елементів управління, меню, створення заставки, компонування. П’ятий етап. Проведення й аналіз практичної роботи «Електронний посібник. Інтелектуальні ігри на уроках інформатики» [1, c. 212].

Для розробки посібника використовувалось середовище текстового редактора Блокнот. У чому причина вибору?  Текстовий редактор простий та доступний. Крім того, текстові html-редактор безкоштовний, не створює «зайвого» коду, що дозволяє зменшити розмір веб-сторінки. [1, c. 82].

Для визначення якості роботи з електронним посібником, а також зручності його використання в практичних цілях був проведений експеримент, що складається з двох частин: апробації електронного посібника та аналізу результатів навчання за допомогою електронного посібника з традиційними навчальними посібниками.

Мета експерименту :

-    Визначення ефективності електронного посібника  «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики» (2-4кл.);

-    Можливість практичного використання в системі освіти.
 Завдання експерименту :  

-    Визначення експериментальної групи;

-    Узагальнення та перевірка отриманих знань за допомогою електронного посібника «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики» (2-4кл.)  в експериментальній групі

-   Аналіз і висновки проведеного експерименту.

Експеримент проводився під час проходження переддипломної педагогічної практики в загальноосвітньому навчальному закладі.

Хід експерименту:

  У проведенні експерименту брали участь учні 4 класів (контрольна та експериментальна групи). У контрольній групі використовувався програмний комплакс «Сходинки до інформатики»  для  перевірки знань та активізації пізнавальної діяльності школярів, який впроваджений у навчальний процес ще з 2004 року як експериментальний метод. В експериментальній групі - експериментальний метод вивчення матеріалу з використанням електронного посібника. В контрольній групі вчитель продовжував кожного разу на уроці відводив 15 хвилин для роботи з програмним комплексом «Сходинки до інформатики». За основу експериментального методу було взято  електронний навчальний посібник «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики». Експеримент був приурочений до підсумкового уроку І семестру.  У наслідок з учнями контрольної групи протягом експерименту використовувались завдання з «Сходинки до інформатики». Потім був запропонований тест в якості роздаткового матеріалу,  за допомогою якого були перевірені отримані знання.

 Розвиток логічного та алгоритмічного мислення, узагальнення та перевірка знань з учнями експериментальної групи проводилося з використанням електронного посібника «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики». На кожному уроці вчитель розвивав логічне та алгоритмічне мислення, пам'ять, увагу, уяву та підсумовував знання учнів за допомогою електронного посібника,  відводячи 15 хвилин.  Потім було запропоновані завдання, те ж саме що і контрольній групі з метою  перевірки отриманих знань.

По завершенні роботи з електронним посібником експериментальній групі було запропоновано анкетування . Анкета  була розроблена для визначення інтересу учнів до електронного посібника «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики» і можливістю його використання в навчальних цілях.

Результати проведення анкетування показали наступне:

  1.  всі учні після використання електронного посібника сказали, що такі програми є якісними носіями інформації.
  2. після ознайомлення з електронним посібником «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики » учні відзначили зацікавленість до нього;
  3.  учні побажали працювати з інтерактивним посібником;

Таким чином, після проведення експерименту було визначено перевагу електронного навчального посібника «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики» над програмним комплексом «Сходинки до інформатики»  - урізноманітнює навчальний процес, вносить новизну, цим підвищує інтерес учнів до навчання, особливо «слабких» учнів.

Висновоки і перспективи подальших розробок. Особливості побудови сучасного навчального процесу полягає в тому, що в ньому реалізовано новий принцип побудови навчального матеріалу, комплексне використання нових форм подання інформації для зацікавлення до отримання дітьми  якісної освіти.

  Отже, електронний посібник - це  нова технологія в навчанні, який можна активно використовувати в сучасних навчальних закладах для активізації пізнавальної діяльності учнів. Надалі планується проведення дослідження  у напрямку вдосконалення та розширення змісту та можливостей електронного навчального посібника «Інтелектуальні ігри на уроках інформатики» (2-4кл), який можна буде використовувати як потужний дидактичний засіб для навчання в початковій школі.

Література.

  1. Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем / А.И. Башмаков, И.А. Башмаков. - М. : Информационно-издательский дом Филинъ, 2003. - 616 с.
  2. Гурін Р.С. Підготовка майбутнього вчителя гуманітарного профілю до застосування нових інформаційних технологій у навчальному процесі загальноосвітньої школи : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Р.С. Гурін ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса). - Одеса., 2004. - 252 с.

 

 

 

Подобається